อย.และผู้ผลิต

อย. และผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ดร.สุรินทร์ บำรุงผล เจ้าของผลงานประดิษฐ์สิทธิบัตรเลขที่ 11077 ยึดมั่นนโยบายในคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต เริ่มต้นจากวัตถุดิบ กระทั่งถึงการทำงานจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปัจจุบันได้มีโรงงานผลิตที่รับผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมเป็นจำนวนมาก ดร.สุรินทร์ ได้ทำการศึกษาและค้นคว้าเพื่อค้นหาแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้และที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงและมีระบบคุณภาพระดับโลกโดยได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกและมีเครื่องหมายรับรอง เช่น

GMP (Good Manufacturing Practice)

gmpGood Manufacturing Practice (GMP) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภท ดังนี้

– GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ General GMP เป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกประเภท
– GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไปเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยง และความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น

หลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิตระบบควบคุม ตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับประเทศไทย มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองระบบ GMP อาหารในประเทศไทย รวมทั้งมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการปฏิบัติของผู้ประกอบการอาหารและน้ำดื่มไทย เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ GMP ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย (ที่มา : เวบไซต์ห้องสมุด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/library/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559)

ISO 22716

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) โดยผู้ผลิตเครื่องสำอางจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบคุณภาพของโลกดังกล่าวคือการใช้มาตรฐานสากล ISO 22716 : 2007 ซึ่งแนะนำแนวทางการจัดการระบบการจัดเก็บเอกสาร, การควบคุมการผลิต, การควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงแนวทางในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

BRC

มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสำหรับผู้ผลิตอาหาร คือ หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium หรือ BRC)

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี 1989 มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตเวชภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ ไมลอทท์ฯ ยังมีระบบคุณภาพอื่น ๆ ดังนี้
pure-oem-odm
ดร.สุรินทร์ บำรุงผล ได้ตกลงทำสัญญากับบริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ ให้เป็นผู้ผลิตและพัฒนาสูตร “ตาแจ้ง เม้าท์สเปรย์ ปากกาดร.สุรินทร์” ซึ่งหวังว่าระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่ไมลอทท์มีจะทำให้ลูกค้าและผู้ใช้มีความปลอดภัยอย่างที่สุด และเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกตลาดต่างประเทศในที่สุด

อย.

หมายเลข อย. รับแจ้งเลขที่ 10-1-5911005